Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Gebruiksvoorwaarden

U bent momenteel verbonden met een van de websites van Gerflor (*), exclusief eigendom van het bedrijf GERFLOR SAS.

Geregistreerd bij de Franse CNIL (Commissie voor informatica en persoonlijke bescherming).

Registratienummer: 882927.

1. Identificatie van de onderneming

  • Naam van de vennootschap: GERFLOR
  • Naamloze vennootschap met een kapitaal van: 1.932.385 €
  • Registratienummer: Lyon n°726 580 152
  • Activiteitscode: 2223 Z
  • Adres van de maatschappelijke zetel: 50, cours de la République 69627 Villeurbanne Cedex - Frankrijk
  • Tel. nr.: 33 (0)4 72 65 10 00
  • E-mail: gerflor@gerflor.com
  • Wettelijk vertegenwoordiger: Bertrand Chammas, Voorzitter & C.E.O.
  • Publicatieverantwoordelijke: Cyril Perrot, Group Digital & Services Marketing Manager

Waarschuwing

2. Toegang tot de site

De gebruiker van deze site erkent te beschikken over de nodige bevoegdheden en middelen om de site te bereiken en te gebruiken. Gerflor is in geen geval verantwoordelijk voor de elementen die aan haar controle ontsnappen en de mogelijke schade die de technische uitrusting van de gebruiker zou kunnen oplopen, met name zijn computers, software, uitrustingsnetwerken of elk ander materiaal dat wordt gebruikt om de site te bereiken en zijn diensten en informatie te gebruiken. Men wordt eraan herinnerd dat het frauduleus bereiken of in stand houden van een informatieverwerkingssysteem, het blokkeren of verstoren van de werking van een dergelijk systeem, het frauduleus invoeren of wijzigen van gegevens in een informatieverwerkingssysteem strafbare feiten zijn waarop strafrechtelijke sancties staan. De toegang tot de gerflor.com site is gratis. De kosten van toegang, van het gebruik van andere of telecommunicatienetwerken zijn ten laste van de gebruiker, volgens de methodes van zijn toegangsleverancier en de telecommunicatie-exploitanten.

 Intellectueel eigendom: Gerflor is eigenaar, of houder van de rechten, van alle elementen die haar site maken waarvan met name gegevens, tekeningen, grafieken, foto's,.... Elke reproductie, weergave of verspreiding, geheel of gedeeltelijk, van de inhoud van deze site door een of ander proces dat het is, zonder de toestemming en voorwaarde van de Gerflor bedrijf zijn verboden, en zou een vervalsing gesanctioneerd door de L335-2 artikelen en volgende van de Code van de Intellectuele Eigendom. De merken van de uitgever van de site en zijn partners, evenals de logo's die op deze site worden weergegeven zijn handelsmerken. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze merken of logo's, uitgevoerd vanaf de elementen van de site zonder de toestemming en voorafgaande voorwaarde van Gerflor is dus verboden in de zin van artikel L713-2 van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

3. Inhoud van de site

Gerflor behoudt zich het recht voor de inhoud van haar site voortdurend en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en/of te corrigeren. Bovendien wijst Gerflor elke verantwoordelijkheid af in geval van vertraging, fouten of weglatingen met betrekking tot de inhoud van de pagina's van de site, evenals in geval van onderbreking of niet-beschikbaarheid van de dienst om welke reden dan ook. Gerflor stelt niettemin alles in het werk om de juistheid van alle informatie die ter beschikking van de bezoekers van de site wordt gesteld te verzekeren, wetende dat deze technische onnauwkeurigheden of typografische fouten kan bevatten of zelfs onvolledig kan zijn. Bijgevolg kan Gerflor niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige beslissing die wordt genomen op basis van informatie op de site, noch voor het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt door derden. De toegang tot de op de site gepresenteerde producten en diensten kan in bepaalde landen aan beperkingen onderhevig zijn. Het is dus aan elke geïnteresseerde persoon om vooraf bij de algemene contactpersoon van Gerflor na te gaan of hij toegang kan krijgen tot de betrokken producten of diensten.

4. Hyperlinks

De gerflor.com site bevat hyperlinks die toegang geven tot sites van derden die niet tot het bedrijf Gerflor behoren en die bijgevolg niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de inhoud van deze sites. De creatie van hyperlinks naar de site gerflor.com moet het voorwerp uitmaken van een toestemming en voorwaarde van de directeur van de publicatie of zijn vertegenwoordiger.

5. Cookies

De gebruiker wordt geïnformeerd dat bij zijn bezoeken aan de site, een "cookie" zich automatisch kan vestigen en tijdelijk in het geheugen of op de harde schijf kan worden bewaard. Een "cookie" is een element waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat wordt gebruikt om informatie over de navigatie van de gebruiker op deze internetsite te registreren. De gebruikers van de site erkennen op de hoogte te zijn van deze praktijk en geven Gerflor toestemming om deze uit te voeren. Zij kunnen deze "cookie" verwijderen via de parameters die in hun navigatiesysteem verschijnen.

6. Wet "IT en persoonlijke bescherming"

Men wordt eraan herinnerd dat overeenkomstig de wet "Informatique et Liverté" van 6 januari 1978, de bezoekers van de site een recht van toegang en wijziging hebben met betrekking tot de persoonlijke gegevens die zij via de site aan Gerflor kunnen meedelen. Elk verzoek met betrekking tot dit recht moet worden gericht aan: gerflor@gerflor.com.

Bovendien is de gerflor.com site het onderwerp van een registratie bij de Franse CNIL (Commissie voor IT & persoonlijke bescherming) - registratie nb: 882927.

7. Bescherming van persoonsgegevens

Gerflor verbindt zich ertoe de persoonlijke levenssfeer van elke gebruiker van haar internetsite te respecteren. De persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoon, e-mail) worden verzameld nadat ze door de gebruiker in alle kennis van zaken zijn verstrekt. Deze gegevens worden voor een beperkte duur opgeslagen en eventueel intern door Gerflor hergebruikt ten behoeve van statistieken of marketingacties. De verzamelde gegevens zullen in geen geval het voorwerp van overdrachten aan organisaties of bedrijven derde maken.

8. Geschillen

Deze website is ontworpen en wordt beheerd met inachtneming van de Franse wet. Elk geschil met deze site of als gevolg van het gebruik ervan zal moeten worden beslecht door de Franse rechtbanken.

This option will filter the result to display only products that are currently available in stock.